Pozostałe Akty Prawne

W tym miejscu mamy zaszczyt prezentować akty prawne których znajomość jest niezbędna w obrocie nieruchomościami.

 1. kodeks cywilny /kc/
 2. kodeks postępowania administracyjnego /kpa/
 3. kodeks postępowania cywilnego /kpc/
 4. Prawo budowlane /pb/
 5. RMI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 6. RMI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (nowelizacja lipiec 2009r.)
 7. RMI w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
 8. RMSWiA w sprawie ochrony p.poż budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 9. RMSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
 10. ustawa o gospodarce nieruchomościami /ugn/
 11. ustawa o własności lokali /uwl/
 12. ustawa o ochronie praw lokatorów
 13. ustawa o ochronie przeciwpożarowej
 14. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 15. ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 16. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
 17. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 18. ustawa prawo energetyczne
 19. ustawa prawo ochrony środowiska
 20. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 21. ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 22. ustawa o ochronie danych osobowych
 23. ustawa o rachunkowości
 24. ustawa ordynacja podatkowa
 25. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 26. kodeks karny skarbowy
 27. ustawa o podatku od towarów i usług (VAT)
 28. RMF w sprawie sposobu składania deklaracji i zeznania podatkowego od osób prawnych

Źródło: internetowy system aktów prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp

Nieruchomości, Hale, Grunty, Lokale, Gospodarstwa Rolne